สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิวาริน  จันทะรัง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองพล
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สุพรรณ์
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงช่อผกา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปิดตาสังข์
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์